UkrProSport.ru

Компоненти діяльності вчителя фізкультури

У структурі діяльності вчителя фізичного виховання на уроці можна виділити конструктивний, організаторський, комунікативний і гностичний компоненти.

Конструктивна діяльність вчителя - це розумова діяльність з проектування знань, умінь, навичок, а також по формуванню якостей особистості учнів на віддалений період часу, на кінцевий результат з урахуванням вимог завтрашнього дня.

Відео: Учитель фізкультури претендує на звання "вчителі року"

Її зміст - відбір і проектування навчального матеріалу, дій учнів і вчителя відповідно до вимог програми і конкретними матеріальними умовами для проведення занять, а також з особливостями учнів даного класу. Ця діяльність проявляється двояко.

По-перше, в плануванні, що здійснюється до уроку і виражається в складанні планів на рік, чверть і урок. Це вимагає:

 • відбору і розподілу навчального матеріалу програми для складання плану-графіка на рік;
 • визначення послідовності засвоєння навчального матеріалу і конкретизації завдань навчання в поурочному плані на чверть;
 • визначення виховних завдань, що випливають з особливостей колективу класу і логічно пов`язаних з навчальним матеріалом;
 • виділення приватних завдань і розробки доцільною структури уроку - складання конспекту уроку;
 • знання закономірностей формування рухових умінь і навичок і розвитку рухових якостей учнів, планування контролю за їх розвитком;
 • планування навантаження на уроці з урахуванням статі та даних медичного обстеження учнів;
 • планування придбання і використання устаткування, інвентарю, технічних засобів навчання.

По-друге, в плануванні, що здійснюється безпосередньо на уроці. Це оперативне планування, що полягає в уявному моделюванні майбутніх дій учителя на уроці. Воно пов`язане з необхідністю зміни плану уроку, наприклад, з-за метеорологічних умов, перенесення місця проведення уроку, незвичайного поведінки класу або окремих учнів. Щоб план уроку був раціональний, учитель, як правило, має один або кілька варіантів запасного (уявного) плану проведення уроку з урахуванням найбільш ймовірних змін.

Успішність конструктивної діяльності вчителя залежить від уміння постійно, глибоко, всебічно аналізувати характер і результати своєї роботи, помилки учнів при виконанні окремих рухових дій, виявляти їх причини, встановлювати закономірності формування рухових навичок і розвитку рухових якостей.

Конструктивна діяльність вчителя тісно взаємодіє з гностичної.
Гностична діяльність вчителя фізичного виховання - це перш за все аналіз змісту і способів здійснення навчального процесу, вивчення його учасників (їх можливостей і здібностей), вікових, статевих, індивідуальних особливостей, результатів власної діяльності (її достоїнств і недоліків), вивчення ефективності різних методів організації уроку і методів навчання і виховання, розвитку рухових якостей, тобто збір різноманітної інформації про особливості процесу та результатах своєї праці для корекції діяльності.

Гностична діяльність передбачає:

Відео: ЗОШ №70 Портфоліо вчителя фізичної культури Полунін М Н

 • вивчення підручників, новітніх робіт з теорії та методики фізичного виховання, спортивного тренування, лікарському контролю, методичних посібників, програм (з критичною переробкою і впровадженням) з метою використання в своїй роботі;
 • вивчення досвіду інших вчителів;
 • виявлення труднощів засвоєння навчального матеріалу школярами і шляхів їх подолання;
 • планування взаємного розвитку рухових якостей і навичок з урахуванням вікових та анатомо-фізіологічних особливостей дітей;
 • вибір необхідного для засвоєння певних рухових умінь і навичок інвентарю та обладнання (нестандартних снарядів, наочних посібників, технічних засобів навчання);
 • визначення рівня знань, умінь, навичок і розвитку рухових якостей для планування процесу навчання;
 • аналіз індивідуальних помилок в засвоєнні учнями умінь і навичок і способи їх усунення;
 • диференційовану оцінку знань, умінь, навичок учнів і подальшу корекцію їх діяльності;
 • вивчення побутових умов учнів для об`єктивної оцінки впливу сім`ї на фізичний розвиток учня;
 • встановлення міжпредметних зв`язків;
 • аналіз застосовуваних методів навчання і виховання;
 • аналіз методів організації діяльності учнів на уроці;
 • аналіз взаємовідносин вчителя з учнями;
 • корекцію своєї діяльності в залежності від результатів засвоєння учнями тих чи інших розділів навчальної програми. Вона пов`язана з потребою в раціоналізації розумової діяльності, знанням загальних правил, за якими потрібно діяти, практичній перевірці їх самоконтролем. Нерідко гностична діяльність викликає у вчителя великі труднощі, і в той же час саме вона дарує йому позитивні емоції, приносить задоволення. Гностичний компонент створює основу для розвитку всіх інших компонентів.

Організаторська діяльність вчителя фізичного виховання на уроці - одна з провідних, вона складається з реалізації на практиці проектів (планів) вчителя. Це "діяльність однієї людини, що здійснює мобілізацію, координацію, взаємодію і взаємозв`язок спільно з діючою групою людей".

Відео: Разведопрос: Ігор Пихалов про радянських військовополонених

Організаторська діяльність проявляється по-різному. По-перше, у мові вчителя (поясненні завдань уроку і вправ, подачі команд і розпоряджень, підведенні підсумків уроку і т.д.). По-друге, в поведінці вчителя:

 • у виборі місця для ведення уроку;
 • в доцільних пересування по залу з метою керівництва класом, контролю за виконанням вправ, надання допомоги і страховки;
 • в своєрідності дисциплінарних впливів на учнів;
 • в підготовці місць для занять і необхідного інвентарю;
 • в організації розстановки і прибирання снарядів, роздачі інвентарю;
 • в регулюванні оптимальної моторної щільності уроку в залежності від його типу;
 • в регулюванні фізичного навантаження для кожного учня.По-третє, в управлінні діяльністю учнів:

 • в шикування та перешикування на місці і в русі;
 • у виборі способів виконання вправ;
 • в активізації пізнавальної діяльності учнів;
 • в організації засвоєння та запам`ятовування навчального матеріалу;
 • в перевірці і оцінці знань, умінь учнів.

Організаторська діяльність різними людьми може здійснюватися по-різному, відрізняючись як особливостями впливу організатора на організованих, так і динамікою самої організаторської діяльності. Наприклад, Л.І. Уманський, який вивчав здібності у 342 організаторів, виділив 18 типових організаторських якостей особистості.

Комунікативна діяльність вчителя фізичного виховання на уроці виражається в спілкуванні його з учнями, організації взаємин між ними, встановлення і підтримці контактів, обміні інформацією, організації взаємин між членами одного відділення команди.

Комунікативна діяльність вчителя фізкультури проявляється:

 • в формах звернення вчителя до учнів;
 • в тоні звернення;
 • в інтенсивності спілкування (кількості контактів в одиницю часу);
 • в мотивах спілкування.

На уроці, вчитель використовує як вербальні (словесні), так і невербальні засоби спілкування: виразні рухи (жест, міміку, пантоміму) в якості стимулюючої інформації. Співвідношення їх залежить від об`єктивних умов, конкретних ситуацій діяльності, в яких протікає процес спілкування. Комунікативна діяльність, як організаторська - діяльність практична. Контакти між учителем і учнями в ході навчального процесу припускають, що на основі інформації, що передається вчителем інформації у школярів формуються знання, вміння і навички.

Всі компоненти діяльності (конструктивний, гностичний, організаторський, комунікативний) нерозривно пов`язані між собою, залежать один від одного, роблять взаємний вплив і утворюють цілісну організацію. Структура діяльності вчителя на уроці - це динамічна структура, в якій одні компоненти, будучи стрижневими, відіграють провідну роль, інші - другорядну, підпорядковану. Недостатній розвиток одного з них може бути компенсовано за рахунок переважного розвитку іншого. Низький рівень розвитку всіх компонентів не може забезпечити педагогічної майстерності.

Відео: ФГОС, ч.3: Три компонента ФГОС, які повинен знати кожен Учитель

Встановлено, що в діяльності вчителя-майстра гармонійно поєднуються всі її компоненти, за провідної ролі якого-небудь одного або декількох. Цілком ймовірно, головний компонент в структурі діяльності кожного вчителя - свій власний чи група їх.

Структура діяльності вчителя в міру зростання професійної майстерності може видозмінюватися: одні компоненти, менш виражені, починають зростати, а інші, раніше переважають, втрачають провідну роль, тобто відбувається переструктурування діяльності.

За даними Н.В. Кузьміної, у молодих викладачів в більшості випадків переважають організаторський і комунікативний компоненти. Недостатній розвиток конструктивного і гностичного компонентів компенсується активністю, динамічністю, мобільністю в роботі. Згодом з`являється економічність в діяльності. Вчителі більшу увагу починають приділяти продумування діяльності, відбору і композиції навчального матеріалу і його різноманітності, порівняно цілей даного заняття з кінцевими цілями навчання і т.д., тобто конструктивний і гностичний компоненти стають основними.

С.І. Кудінов, який вивчав особливості праці вчителя фізичного виховання в залежності від рівня педагогічної майстерності, також відзначає, що у вчителя високого рівня майстерності провідне становище займає гностичний, а у вчителів низького рівня майстерності - комунікативний компонент.

Ряд авторів вказують на головну роль організаторського компонента в діяльності вчителя фізичного виховання на уроці (А.Г. Григор`єва, Г.І. Метельський, Д.Ф. Матущак).

Автор в розшуку.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Компоненти діяльності вчителя фізкультури